Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor investic a správy nemovitého majetku

Územní energetická koncepce Libereckého kraje

Územní energetická koncepce Libereckého kraje (dále jen ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod kraj podle §4  zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

Rada kraje na jednání dne 4. 5. 2010 a Zastupitelstvo Libereckého kraje na jednání dne 25. 5. 2010 vzaly na vědomí pořízení tohoto dokumentu. ÚEK LK vychází ze Státní energetické koncepce ČR a cílem je návrh optimálního využití zdrojů, distribuce a spotřeby energie na území Libereckého kraje.

Dokument  :   Územní energetická koncepce Libereckého kraje - 2010

Na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.8.2016 byla usnesením 458/16/ZK  přijata aktualizace výchozího dokumentu z roku 2010.

Územní energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015

Zpráva o uplatňování ÚEK LK 2010

V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, je vypracována "Zpráva o uplatňování  Územní energetické koncepce Libereckého kraje - 2010" a na základě zprávy je vypracována aktualizace ÚEK LK.   

Územní energetická koncepce LK-aktualizace 2015

je zpracována podle platných právních předpisů a dne 27.1.2016  byl dokument předložen k posouzení na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které vydalo stanovisko.     

Stanovisko MPO ČR k ÚEK LK-aktualizace 2015  podle §4 odst 4 zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. 4. 2016 pod č.j. MPO 7451/2016.

Datové výstupy a podklady pro MPO podle NV 232/2015 Sb., jsou k dispozici v záložce   "ÚEK LK 2015 -interaktivní data ".

Přílohy dokumentu aktualizace ÚEK LK 2015 :
Příloha č.4  Zdroje pro financování opatření ÚEK LK

V  souladu  s  legislativními  požadavky  v  procesu  posouzení  vlivu  koncepce  na  životní  prostředí byl vypracován dokument  :
 Oznámení změny koncepce ÚEK LK 2015    

Dne 17.3.2016  vydalo  Ministerstvo životního prostředí dokument :
"Závěr zjišťovacího řízení - stanovisko MŽP z 03/2016
 k  oznámení změny koncepce "Územní energetická koncepce LK - aktualizace 2015".

Vyjádření dotčených orgánů státní správy ke  změně koncepce ÚEK LK 2015 :
  Stanoviska ke zjišťovacímu řízení

Závěr zjišťovacího řízení :
Změna koncepce Územní energetická koncepce Libereckého kraje – aktualizace 2015“  nebude  mít  významný  vliv  na životní prostředí,  a nebude proto posuzována podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.

 

 

Zpracovatel dokumentu
ENVIROS, s.r.o. , Dykova 10,  100 00  PRAHA 10

Dokumenty ke stažení (archiv) : 
Prezentace zpracovatele ÚEK LK 2010–  ENVIROS s.r.o., Praha
Vyhodnocení vlivu ÚEK LK 2010 na životní prostředí
Prezentace SEA-veřejné projednání – zpracovatel, firma City Plan spol. s r.o.
Stanovisko MŽP 2010