Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor investic a správy nemovitého majetku

Územní energetická koncepce LK 2015 - interaktivní data

Územní energetická koncepce Libereckého kraje – Aktualizace 2015
               
Příloha Závěrečné zprávy

  Prezentační aplikace výstupů z Územní Energetické Koncepce Libereckého Kraje – aktualizace  2015

ENVIROS, s.r.o., Dykova 10,  100 00  PRAHA 10,  www.enviros.cz
 ve spolupráci s: HO Base, Ing. Otakar Hrubý

BILANCE_MPO-spotreba_sektory

Souhrnné energetické bilance Libereckého kraje jsou při respektování požadavků a bilančních výstupů MPO sestaveny jako:

 1. Bilanční vstupy a výstupy dle požadavků MPO (Nařízení vlády č. 232/2015 Sb. ze srpna 2015)

 2. Podrobná bilance konečné spotřeby paliv a energie – tj. paliva a energie na vstupu do objektu či podniku; nazývaná také jako bilance spotřeby paliv a energie po přeměnách ;

 3. Podrobná bilance spotřeby primárních energetických zdrojů.(spotřeba paliv před přeměnou paliva do zdrojů CZT na dodávkové teplo a elektřinu). V těchto bilancích není uvedena elektřina, která je importována do územního obvodu Libereckého kraje.

  Mezi bilancemi, sestavenými dle MPO z podkladů doporučených a poskytnutých MPO, a podrobnými bilancemi zpracovatele na úrovni kraje z dat dodavatelů paliv a energie, dat REZZO apod., jsou drobné, nevýznamné odchylky, které jsou dány rozdíly v metodice zpracování dat.

  Energetická bilance - zdrojová část – jsou uvedeny tabulky dle NV 232/2015 Sb. a tabulky z vlastního bilančního modelu. Energetické bilance výchozího stavu ÚEK LK - data rok 2013 .

  Energetická bilance 2013 - paliva

  Energetická bilance 2013 - sektory

  Energetická bilance PEZ 2013 - podle ORP

  Energetická bilance NACE 2013

  Energetická bilance - spotřební část - jsou uvedeny tabulky dle NV 232/2015 Sb. a tabulky z vlastního bilančního modelu. Jsou uvedeny bilance výchozího stavu ÚEK.

  Energetická bilance - spotřeba - sektory 2013

  Energetická bilance - spotřeba 2013 - ORP
  Bilance spotřeba ORP 2013 - podrobně
  Energetická bilance - konečná spotřeba - NACE-2013

  Struktura konečné spotřeby 2005 a 2013